Η αναθεώρηση του προτύπου ISO17025:2017 αναφέρεται κατά βάση στην σύγχρονη προσέγγιση των διεργασιών που διενεργούνται στα εργαστήρια.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις του προτύπου επικεντρώνονται:
(1) στις επιδόσεις του εργαστηρίου,
(2) στην διακινδύνευση που συνιστούν οι αποφάσεις του εργαστηρίου και τα εργαστηριακά αποτελέσματα και
(3) στην διασφάλιση της αμεροληψίας του εργαστηρίου προς τα μέρη που επηρεάζονται από τις αποφάσεις του

Τα εργαστήρια καλούνται κατά κύριο λόγο να τεκμηριώνουν τις επιδόσεις και την βελτίωσή τους, ενώ η τεκμηρίωση των διαδικασιών λειτουργίας και των αποδεικτικών στοιχείων λειτουργούν υποστηρικτικά προς την βελτίωση και τις επιδόσεις του εργαστηρίου.

Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζει το εργαστήριο μετατρέπονται σε ευκαιρίες και όσο υψηλότερη η διακινδύνευση τόσο μεγαλύτερες οι προκλήσεις για ανάπτυξη και διάκριση του εργαστηρίου!

Πώς συμβαίνει αυτό;

Με την μελέτη Εκτίμησης Διακινδύνευσης την οποία το εργαστήριο καλείται να εκπονήσει στα πλαίσια της προσαρμογής του με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου.

Η μελέτη εκτίμησης διακινδύνευσης αποτελεί το διαβατήριο μετάβασης του εργαστηρίου στην σύγχρονη εποχή και εκ των πραγμάτων βέβαια, το διαβατήριο για την ανανέωση της διαπίστευσης του εργαστηρίου με βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου.

Ο Κυπριακός Οργανσιμός Προώθησης Ποιότητας, ΚΟΠΠ, έχει ανακοινώσει ότι από 01/07/2019 οι αξιολογήσεις διαπίστευσης εργαστηρίων θα γίνονται αποκλειστικά με βάση το πρότυπο ISO17025:2017.

H Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει το σεμινάριο με θέμα τις σύγχρονες απαιτήσεις του προτύπου ISO17025:2017, ανανεωμένο και ενισχυμένο με σκοπό να βοηθήσει τα εργαστήρια να:
(1) να επικεντρωθούν στις επιδόσεις και στην βελτίωσή τους,
(2) να εκπονήσουν την αρχική μελέτη εκτίμησης της διακινδύνευσής τους και
(3) να προετοιμαστούν για την μετάβασή τους στο νέο πρότυπο.Το πρόγραμμα είναι εγεγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.