Με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - General Data Protection Regulation, GDPR), απαιτείται ετοιμότητα από την πλευρά των κλινικών εργαστηρίων ώστε να είναι σε θέση να αναθέσουν σε εξειδικευμένα πρόσωπα τον ρόλο του Λειτουργού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Data Protection Officer.


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
 • Να αναγνωρίζουν τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού GDPR και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 •  Να αναγνωρίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων, όπως ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Να αναγνωρίσουν τα προγράμματα ασφάλισης έναντι περιστατικών παραβίασης διδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Να εξηγούν τις πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου, αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων
 • Να εκπονούν Μελέτη Εκτίμησης Διακινδύνευσης, αναφορικά με την διαχείριση δεδομένων
 • Να εκπονούν Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων, που ενδέχεται να προκληθούν από την εφαρμογή του συστή-ματος προστασίας δεδομένων
 • Να σχεδιάζουν πρόγραμμα Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Να υπερασπίζονται των δικαιωμάτων των ατόμων ως προς την διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα
 • Να αμφισβητούν περιπτώσεις που, φερόμενες ως παραβιάσεις δεδομένων, δεν τεκμηριώνονται επαρκώς.

Ως Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης το σεμινάριο περιλαμβάνει κατά πρόσωπο εκπαίδευση, διάρκειας 14 ωρών, ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (eLearning) η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org και μάθηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας με την εφαρμογή Moodle Mobile.

Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν διαλέξεις/εισηγήσεις από τον εκπαιδευτή, συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους, εργασίες σε ομάδες, βιωματικές ασκήσεις, καταιγισμό ιδεών, ερωτήσεις – απαντήσεις, αντίστροφη αίθουσα.

Περιεχόμενο του Προγράμματος:
1. Γενικοί Κανονισμοί για την προστασία δεδομένων
2. Το περιεχόμενο του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
3. Ασφάλεια Πληροφοριών
4. Ο ρόλος του Λειτουργού Προστασίας Δεδομέων (ΛΠΔ)
5. Εκτίμηση Επιπτώσεων από την Προστασία Δεδομένων
6. Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβία-σης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 •  Διευθυντές και στελέχη εργαστηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 •  Τεχνικούς Υπευθύνους και Υπευθύνους Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων, Φορέων Πιστοποίησης και Φορέων Ελέγχου.
 •  Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Εργαστηρίων, Φορέων Πιστοποίησης και Φορέων Ελέγχου.
 •  Αξιολογητές Φορέων Διαπίστευσης και Φορέων Πιστοποίησης.