Περιεχόμενο του Προγράμματος
O περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμος του 2001 και οι σχετικές τροποποιήσεις του έως τον 116(Ι)/2014 αναφέρεται:
Στην Καθίδρυση Συμβουλίου Οδικών Μεταφορών
Στις προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Οδικού Μεταφορέα (Εχέγγυα Αξιοπιστίας, Οικονομική Επιφάνεια, Επαγγελματική Επάρκεια)
Άδεια «Α» Εσωτερικών Μεταφορών
Άδεια «Δ» Διεθνών Μεταφορών
Άδεια «Ε» για επιβατικές μεταφορές
 
Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
Στοιχεία Αστικού Δικαίου
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου
Εμπορική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση Επιχείρησης
Θέματα σχετικά με την πρόσβαση στην Αγορά των εμπορικών και/ή επιβατικών μεταφορών
Τεχνικά πρότυπα και τεχνικές πτυχές εκμετάλλευσης
Θέματα σχετικά με την Οδική Ασφάλεια
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Νομικά θέματα
Ο περί Συμβάσεων Νόμος,
Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος,
Ο περί Εταιρειών Νόμος,
Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος,
Ο περί Συντεχνιών Νόμος,
Ο περί Ετήσιων Αδειών Νόμος,
Ο Νόμος για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών,
Ο περί ρύθμισης των ωρών εργασίας Νόμος.
Οικονομικά θέματα
Ο περί προστιθέμενης αξίας Νόμος και οι σχετικοί Κανονισμοί, 
Ο περί φορολογίας εισοδήματος Νόμος,
Αρχές Λογιστικής,
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις
Τεχνικά θέματα
Η Σύμβαση CMR για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων,
Ο Νόμος για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Διευθυντών Μεταφορικών Εταιρειών Εμπορευμάτων και Επιβατών,
Ο Νόμος για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας Οδηγών,
Ο περί μηχανοκινήτων οχημάτων Νόμος και οι σχετικοί κανονισμοί,
Κατανάλωση καυσίμων,
Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχημάτων, Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR,
Ο Νόμος περί άδειας οδήγησης,
Ο Νόμος περί επαγγελματικής άδειας,
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.