Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν το Επαγγελματικό Προσόν του Συμβούλου Ασφάλειας ADR. Η απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος ολοκληρώνεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφοών για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR για την διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οι επιχειρήσες που δραστηριοποιούνται στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων απαιτείται (1) να χρησιμοποιούν οδηγούς κατόχους άδειας ADR, (2) να χρησιμοποιούν κατάλληλα οχήματα και όπου απαιτείται τα οχήματα αυτά να έχουν κατάλληλη έγκριση τύπου και άδεια ADR, και (3) να συμβληθούν με Σύμβουλο Ασφάλειας ADR τον οποίο να γνωστοποιήσουν στην Αρμόδια Αρχή.

Η Quintessence Enterprises LTD, εξουσιοδοτημένος Φορέας για Επαγγελματική Κατάρτιση Συμβούλων Ασφαλείας ADR, διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα Εκπαίδευση Συμβούλων Ασφάλειας ADR.

Οι Σύμβουλοι σφάλειας ADR πρέπει να είναι εγκεκριμένοι από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) και για να τύχουν έγκρισης πρέπει να τεκμηριώσουν επαγγελματική κατάρτιση με συμμετοχή τους σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να επιτύχουν σε εξετάσεις που διοργανώνει η Αρμόδια Αρχή.

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί προσόν ικανό για την απαιτούμενη από την Αρμόδια Αρχή τεκμηρίωση της κατάρτισης για σκοπούς συμμετοχής στις εξετάσεις Συμβούλων Ασφαλείας ADR.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει και αναλύει σε βάθος τα εννέα κεφάλαια της διεθνούς συμφωνίας ADR και εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλες να πλοηγούν στα κεφάλαια της Συμφωνίας ADR για τις ανάγκες της επιχείρισής τους αφενός και/ή για να συμβουλεύουν με ακρίβεια τους πελάτες τους αφετέρου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και κατόπιν επίλυσης ασκήσεων και περιπτώσεων μελέτης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να παρακαθίσουν στις εξετάσεις με υψηλές προσδοκίες επιτυχίας.

Ως Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης περιλαμβάνει:
• Κατά πρόσωπον εκπαίδευση, διάρκειας 35 ωρών
• Διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org
• Τηλεκπαίδευση
• Μάθηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας, με την εφαρμογή Moodle Mobile.

Τονίζεται ότι απαιτείται εκ μέρους των συμμετεχόντων κατ' οίκον μελέτη ώστε να εμπεδόσουν το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας της Συμφωνίας.

Προϋποθέσεις υποψηφίων Συμβούλων Ασφάλειας ADR όπως ορίζονται από τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 285/2009 :

• Κάτοχοι πτυχίου στις θετικές επιστήμες
• Εμπειρία στον τομέα της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
• Επαγγελματική κατάρτιση που τεκμηριώνεται με συμμετοχή σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε φορέα επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας διάρκειας 35 ωρών
• Επιτυχία στις εξετάσεις.

Το πρόγραμμα είναι εγκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.