Ανάγκη Κατάρτισης
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR για την διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα πρέπει να ορίσουν Σύμβουλο ADR για την Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Οι Σύμβουλοι ADR πρέπει να είναι εγκεκριμένοι από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) και για να τύχουν έγκρισης πρέπει να τεκμηριώσουν επαγγελματική κατάρτιση με συμμετοχή τους σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να επιτύχουν σε εξτετάσεις που διοργαμνώνει η Αρμόδια Αρχή. 

Προϋποθέσεις υποψηφίων Συμβούλων Ασφάλειας ADR όπως ορίζονται από τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 285/2009:

  • Κάτοχοι πτυχίου στις θετικές επιστήμες
  • Εμπειρία στον τομέα της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
  • Επαγγελματική κατάρτιση που τεκμηριώνεται με συμμετοχή σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε φορέα επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας διάρκειας 35 ωρών
  • Επιτυχία στις εξετάσεις.