Ανάγκη Κατάρτισης
 

Aπό το έτος 2004 που θεσπίστηκε ο Νόμος 29(Ι)/2004 και το 2007 που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή έχουν εκπαιδευτεί πολλές εκατοντάδες οδηγοί και απέκτησαν Άδεια ADR όπως απαιτείται από τους σχετικούς κανονισμούς.

 

Η εκπαίδευση των οδηγών δεν διασφαλίζει από μόνη της την αποτροπή ατυχημάτων και την ασφάλεια και υγεία των οδηγών, του προσωπικού των επιχειρήσεων και του κοινού ούτε την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της περιουσίας, όπως αυτό αποτελεί τον σκοπό της συμφωνίας ADR.

 

Η παράγραφος 1.3 της ADR ορίζει ρητά την υποχρέωση εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μερών και η παράγραφος 1.4 καθορίζει και κατανέμει τις ευθύνης του αποστολέα, του μεταφορέςα και του αποστολέα καθώς και των δευτερευότως εμπλεκομένων.

 

Η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επικίνδυνων εμπορευμάτων αποτελεί τη δικλείδα για τη διασφάλιση της επιτυχίας των σκοπών της Συμφωνίας ADR, δηλαδή την προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των προσόπων στην εργασία και του κοινού, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, το περιβάλλον και την ιδιωτική περιουσία.

 

Η αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας είναι προς ώφελος των επιχειρήσεων, πρώτιστα αυτών οι οποίες συμμορφώνονται ταχύτερα και πληρέστερα, καθότι η συμμόρφωση με τους Νόμους και Κανονισμούς παρέχει κατα κανόνα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για όσες επιχειρήσεις θέλουν να το βλέπουν έτσι.