Το Σεμινάριο έχει διάρκεια 35 ώρες και το παρουσιάζει ο Ευσέβιος Χατζηκώστας, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής (ΑνΑΔ και Ofqual (UK) Level 3 Award in Education and Training), εγκεκριμένος Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας).

Ενότητες του Προγράμματος

Αρχές Ασφάλειας και Υγείας

Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία
Επιτροπές Ασφαλείας

Μεθοδολογία Εκτίμησης Κινδύνων

Αρχές Πρόληψης

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας.

Πηγές πληροφόρησης

Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες

Πυροπροστασία
Σήμανση χώρων εργασίας
Σχέδιο Πρόληψης – Σχέδιο Δράσης - Εκκένωση
Πρώτες Βοήθειες

Διαχείριση φορτίων, Ασφαλής φόρτωση και Ασφαλής πρόσδεση, Επικίνδυνα Εμπορεύματα

Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια και εργασία σε ύψος

Περίκλειστοι χώροι

Εξοπλισμός εργασίας και Μηχανικοί Κίνδυνοι

Ασφαλής λειτουργία εξοπλισμού εργασίας
Κινητοί γερανοί
Ανύψωση προσώπων
Περονοφόρα οχήματα
Μέσα Ατομικής Προστασίας

Ηλεκτρισμός

Φυσικοί παράγοντες

Θόρυβος
Κραδασμοί
Θερμική καταπόνηση
Μικροκλίμα
Ακτινοβολία

Μυοσκελετικές παθήσεις
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
Εργονομία
Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Χημικοί παράγοντες

Βιολογικοί παράγοντες

Σύνδρομο Άρρωστου Κτηρίου
Λεγαιωνέλα

Ψυχολογικοί παράγοντες και ψυχοσωματικοί κίνδυνοι

Αρχές επαγγελματική υγείας

Εργασιακό άγχος

Σύνδρομο Mobbing

Η Χημεία της ψυχής


Για άλλες λεπτομέρειες δείτε την ανακοίνωση του σεμιναρίου καθώς επίσης την ιστοσελίδα της Quintessence.
 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ