Η προσαρμογή των λειτουργιών του εργαστηρίου με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005 αποτελεί αναγκαιότητα ύψιστης σημασίας ενόψει των έντονων απαιτήσεων για ολοένα και πιο αυξημένο βαθμό αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Η Επικύρωση και, στην περίπτωση επικυρωμένων-πρότυπων μεθόδων, η επαλήθευση της καταλληλότητας των εργαστηριακών μεθόδων για τη σκοπούμενη χρήση τους αποτελεί, πέραν των απαιτήσεων που ρητά ορίζουν τα πρότυπα διαπίστευσης, πρόκριμα για όσους επιδιώκουν βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας των μεθόδων και καλύτερες επιδόσεις.

Η Διασφάλιση της Ποιότητας των εργαστηριακών μετρήσεων, μέσω του εσωτερικού ελέγχου, των διεργαστηριακών μετρήσεων και των δοκιμασιών δεξιότητας, τεκμηριώνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου παρέχονται από τις επικυρωμένες μεθόδους και, μαζί με τα δεδομένα επικύρωσης, οδηγούν στον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων.

Η Αβεβαιότητα των μετρήσεων σε συνδυασμό με την στοιχειοθετημένη τεκμηρίωση του υπολογισμού, πέραν της ανάγκης για καθορισμό του εύρους μέσα στο οποίο κυμαίνονται οι τιμές καθορισμένου αποτελέσματος, προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα εργαστήρια τα οποία επιδιώκουν τη διάκρισή τους στην αγορά των εργαστηριακών μετρήσεων.


Το σεμινάριο προσφέρει σημαντική βοήθεια στα στελέχη των εργαστηρίων ώστε να αποκτήσουν/ενσιχύσουν κατάλληλες δεξιότητες να διενεργούν εργαστηριακές μετρήσεις με αυξημένη αξιοπιστία και να διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα στα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα είναι εγκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ