Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς (Κ.Δ.Π 173/2002), είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη να διαθέτει γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων (§4) και να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (§5).

Η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων μπορεί να εκπονηθεί είτε από Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) ή από εγκεκριμένους από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Συμβούλους Παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). 

Στην περίπτωση εκπόνησης της Μελέτης 
Εκτίμησης Κινδύνων από τις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης τα πρόσωπα που την αναλαμβάνουν πρέπει να τεκμηριώνουν ικανότητα, κατάλληλη κατάρτιση, πείρα και γνώσεις (§6, εδάφιο 5).

Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να είναι "Κατάλληλη".

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής χορηγίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ