Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υβριδικής Μάθησης για απόκτηση επαγγελματικού προσόντος Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την ΑνΑΔ ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5, μέσω του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 9 Φεβρουαρίου 2017
Ημερομηνία λήξης του προγράμματος 27 Απριλίου 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Classic
Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 - 17:15

Επικεφαλής καθηγητές και εκπαιδευτές: Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Αριστοτέλης Ζμας, Δημήτριος Τόλης, Ευσέβιος Χατζηκώστας

Το προσόν του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης αποκτά σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων και την πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το προσόν του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιείται κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση το Σχήμα Πιστοποίησης που ανέπτυξε η ΑνΑΔ ως Πρότυπο Επαγγελματικών προσόντων (ΠΕΠ) για τον εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης.

Με την πιστοποίησή τους οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και αποκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

Για την πιστοποίηση του επαγγελματικού προσόντος του εκπαιδευτή προσφέρονται τέσσερις διαδρομές. Εκπαιδευτές οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ακολουθούν την διαδρομή 1, δηλαδή, οφείλουν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλης διάρκειας. Στην συνέχεια, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα τύχουν αξιολόγησης από εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ εξεταστικά κέντρα.

Η διαδικασία αξιολόγησης, εν γένει (δηλαδή ανεξάρτητα από την διαδρομή που ακολουθήθηκε), περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία τα οποία είναι:

1. Διδασκαλία, διάρκειας μίας ώρας, σε πραγματικές συνθήκες
2. Ειδική εργασία
3. Γραπτή εξέταση, διάρκειας 45 λεπτών
4. Προφορική εξέταση, διάρκειας 15 λεπτών

Η Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει σεμινάριο το οποίο προετοιμάζει τους ενδιαφερόμενους να τύχουν πιστοποίησής τους ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης να συμμετάσχουν με υψηλές προσδοκίες επιτυχίας στη διαδικασία αξιολόγησης που καθόρισε και διενεργείται από την ΑνΑΔ.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ και όσα πρόσωπα ικανοποιούν τα κριτήρια θα τύχουν σχετικής επιχορήγησης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 98 ώρες και παρουσιάζουν τέσσερις διακεκριμένοι εκπαιδευτές οι οποίοι διαθέτουν ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη εμπειρία.

Μέθοδοι κατάρτισης είναι η κατά πρόσωπο εκπαίδευση καθώς και η υβριδική μάθηση η οποία παρέχεται υπό μορφή ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμαςwww.quintessenceLMS.org

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 9 Φεβρουαρίου 2017 και εφαρμόζεται για 14 συναντήσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Ενότητα 1: Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων: 9 & 23/02/2017
Ενότητα 2: Διάγνωση αναγκών κατάρτισης:02,09 & 11/03/2017
Ενότητα 3: Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/και ενοτήτων: 16, 23 & 30/03/2017
Ενότητα 4: Υλοποίηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων: 06, 08 & 20/04/2017
Ενότητα 5: Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων: 21, 26 & 27/04/2017

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις απόκτησης του επαγγελματικού προσόντος διευθυντή εργαστηρίων.