Σκοπός του Προγράμματος

Η ανάπτυξη βέλτιστης φυσιογνωμίας εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης και η πιστοποιηση υποψήφιων εκπαιδευτών με καθόλου ή με περιορισμένη εκπαιδευτική εμπειρία ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης κατά το επαγγελματικό Πρότυπο ΕΕΚ της ΑνΑΔ με βάση το Σύστημα Επαγγελματικών προσόντων 2014-2020.

Διάρκεια του Προγράμματος: 98 ώρες

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος: 20 Σεπτεμβρίου 2017
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 20 & 27 Σεπτεμβρίου, 04, 11, 14, 18, 25, Οκτωβρίου και 01, 08, 17, 18, 22, 25, 29 Νοεμβρίου 2017
Ημερομηνία λήξης του προγράμματος 29 Νοεμβρίου 2017
Χώρος διεξαγωγής: Εκπαδευτικό Κέντρο Quintessence Enterprises Ltd
Ώρες διεξαγωγής: 08:30 - 17:15

Διευκρίνιση: Η έκταση του προγράμματος αποτελεί αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για ένταξη των υποψηφίων στην διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την ΑνΑΔ ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5, μέσω της διαδρομή 1 του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων.

Επικεφαλής καθηγητές και εκπαιδευτές: Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Αριστοτέλης Ζμας, Δημήτριος Τόλης, Ευσέβιος Χατζηκώστας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές με καθόλου ή με περιορισμένη εκπαιδευτική εμπειρία

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση,

Σε επίπεδο Γνώσεων:

Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων
Να αντιστοιχίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές με το Πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ
Να προτείνουν την πιστοποίηση ενήλικων προσώπων με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα  του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Να επιλέγουν κατάλληλες μεθόδους και κατάλληλες τεχνικές κατάρτισης
Να επιλέγουν κατάλληλα μέσα και υλικά κατάρτισης

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:

Να διαγιγνώσκουν ανάγκες κατάρτισης
Να σχεδιάζουν προγράμματα κατάρτισης βάσει των προδιαγραφών του Προτύπου ΕΕΚ
Να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης
Να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους και κατάλληλες τεχνικές κατάρτισης
Να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα και κατάλληλη υλικά κατάρτισης
Να αξιολογούν προγράμματα και ενότητες κατάρτισης

Σε επίπεδο Στάσεων:

Να διαμορφώσουν την δική τους φυσιογνωμία ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης
Να αποδέχονται να μαθαίνουν από τους εκπαιδευόμενούς τους
Να αποποιούνται του προσωπικού τους ενδιαφέροντος και να επικεντρώνουν την προσοχή τους στους εκπαιδευόμενούς τους

Μέθοδοι κατάρτισης είναι η Μικτή Μάθηση με κατά πρόσωπο εκπαίδευση και τηλεκπαίδευση διάρκειας 98 ωρών και ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org

Τεχνικές Κατάρτισης

Εισήγηση, συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων, βιωματικά εργαστήρια, συνεντεύξεις, χιονοστιβάδα, ιδεοθύελλα.

Μέσα Κατάρτισης

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Πίνακας, Σύστημα Προβολής, Ηχητικά Συστήματα, Διαδίκτυο

Υλικά Κατάρτισης

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, 

Διαρρύθμιση Χώρου Κατάρτισης

Συνδυασμός διατάξεων Παραλληλογράμμου (Π) και Ομαδικής Συνεργασίας

Τύποι και Τεχνικές Αξιολόγησης

Εσωτερική απολογιστική με γραπτή εξέταση των καταρτιζομένων
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις απόκτησης του επαγγελματικού προσόντος Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για τους σκοπούς της πιστοποίησης των εκπαιδευτών, η διαδικασία αξιολόγησης εν γένεi, (δηλαδή ανεξάρτητα από την διαδρομή που ακολουθήθηκε), βασίζεται στο πρότυπο του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο αναφέρεται στις ακόλουτθες τέσσερις ενότητες:

(1) Διερεύνηση αναγκών κατάρτισης
(2) Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
(3) Υλοποίηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
(4) Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης

Κατά την αξιολόγηση, οι δυο πρώτες ενότητες του προτύπου αξιολογούνται με μελέτη επί συγκεκριμένων περιπτώσεων, με παιχνίδια υπόδυσης ρόλων και με συγγραφή και/ή παρουσίαση σχεδιασμού συγκεκριμένου προγράμματος ή ενότητας κατάρτισης. Η Τρίτη και η Τετάρτη ενότητα του προτύπου αξιολογείται με υλοποίηση μικροδιδασκαλιας σε αντικείμενο που επιλέγουν οι αξιολογούμενοι. Η μικροδιδασκαλία γίνεται ενόπιον ακροατηρίου με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων έξι άτομα. Οι αξιολογούμενοι κρίνονται ως προς την ικανότητά τους να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές μάθησης και ως προς στην ικανότητας τους να εμπλέκουν τους συμμετέχοντες.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης γίνεται ενδελεχής εμβάθυνση σε όλες τις πρακτικές που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση.

Ανάγκη Κατάρτισης και Περιεχόμενο του Προγράμματος