Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς (Κ.Δ.Π 173/2002), είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη να διαθέτει γραπτή εκτίμηση κινδύνων (§4) και να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (§5).Αυτή η μελέτη μπορεί να εκπονηθεί είτε από την είτε των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης ή από εγκεκριμένους από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Συμβούλους Παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (Π&Π), (ΕΞΥΠΠ). Στην περίπτωση εκπόνησης της μελέτης από τις Εσωτερικές Υπηρεσίες Π&Π τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων πρέπει να τεκμηριώνουν ικανότητα, κατάλληλη κατάρτιση, πείρα και γνώσεις (§6, εδάφιο 5). Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να είναι "Κατάλληλη".

Το Σεμινάριο παρουσιάζει ο Ευσέβιος Χατζηκώστας, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής (Ofqual Level 3 Award in Education and Training), εγκεκριμένος Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας)  και εγκεκριμένος εκπαιδευτής ΑνΑΔ Επιπέδου 3.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ