Η επερχόμενη αναθεώρηση του προτύπου ISO17025 αφορά πλειάδα αλλαγών που το καθιστούν ένα καθ' όλανέο πρότυπο, ιδιάιτερα ως προς το τεχνικό του μέρος. Χωρίς να παύει να αποτελεί το πρότυπο που αναφέρεται στις τεχνικές απαιτήσεις για διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων, παρουσιάζεται με μια ολότελα νέα μορφή, προσαρμοσμένο στις πρακτικές και στις εξελίξεις μιας δεκαετίας, διαφοροποιόντας την λειτουργία των εργαστηρίων προσδίδοντάς τους σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Με την αναθεώρηση του Προτύπου ISO17025 τα θέματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων επηρεάζονται άμεσα!

Κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων ο Εσωτερικός Επιθεωρητής καλείται να εξετάσει την συμμόρφωση του εργαστηρίου με τις απαιτήσεις του προτύπου όπως αυτό εξελίσσεται στο σύγχρονο περιβάλλον τυποποίησης τωνπροτύπων ποιότητας της σειράς ISO9000 και των προτύπων διαπίστευσης της σειράς ISO17000.

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του προτύπου ISO 17025 ο εσωτερικός επιθεωρητής καλείται να λάβει υπόψης τα ακόλουθα:

Η έννοια "ΒΕΛΤΙΩΣΗ" είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ σχετίζεται με την επικέντρωση στην επίπτευξη αποτελεσμάτων παρά στην τεκμηρίωση.

Δυνατότητα διαπίστευσης της ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Η ανάθεση εργασιών σε "ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ" επιτρέπεται μόνο υπό προϋποθέσεις

Κατανόηση των κινδύνων και ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ μέσω ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Δεν απαιτείται ο καθορισμός αναπληρωτών κατ' ανάγκη

Η έμφαση στον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ έναντι των διεργαστηριακών δοκιμών και των δοκιμασιών δεξιότητας

Οι ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ και οι ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Οι σαφείς απαιτήσεις για ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει το σεμινάριο με θέμα Εκπαίδευση Εσωτερικών ΕπιθεωρητώνΕργαστηρίων Δοκιμών και το νέο πρότυπο ISO 17025 το οποίο πραγματοποιείται στις 14 και 15 Ιουνίου 2018.Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Χώρος υλοποίησης του σεμιναρίου είναι το ξενοδοχείο Classic

Η εσωτερική επιθεώρηση των εργαστηρίων έχει σκοπό να αναδείξει τα σημεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που απαιτούν βελτίωση και/ή αναθεώρηση. Ο Εσωτερικός Επιθεωρητής, ως άριστος γνώστηςτου ΣΔΠ και των τεχνικών στοιχείων λειτουργίας του εργαστηρίου, καλείται να αναγνωρίσει τις αδυναμίες και να ενισχύσει τα πλεονεκτήματα του εργαστηρίου. Σημειώνεται ότι το νέο πρότυπο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της διαχείρισης κινδύνων και των ευκαιριών οι οποίες αναδύονται μέσω αυτών για συνεχή βελτίωση.

Συναφώς, ο Εσωτερικός Επιθεωρητής είναι ο υποκινητής για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων ο συνοδός του εργαστηρίου στην διάκριση και στην υπεροχή του.

Μέθοδος κατάρτισης είναι η υβριδική μέθοδος με κατά πρόσωπο εκπαίδευση διάρκειας 14 ωρών καιαύγχρονης μάθησης με την χρήση εκπαιδευτικού υλικού και ασκήσεων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμαςwww.quintessenceLMS.org

Πλούσιο σε ασκήσεις και βιωματική εκπαίδευσητο πρόγραμμα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητηγνώση και δεξιότητες ώστε να καταστούν επαρκείς κατά τις απαιτήσεις των προτύπων διαπίστευσης ISO17025, ISO15189 καθώς και του προτύπου για τις επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης ISO19011

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναλάβουν/διεκπεραιώσουν καθήκοντα εσωτερικού επιθεωρητή εργαστηρίων δοκιμών/διακριβώσεων.

Το Σεμινάριο παρουσιάζει ο Καθηγητής Μιχαήλ Κουππάρης 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ιστοσελίδα της Quintessence Enterprises Ltd και την ανακοίνωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι εγεγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.