Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR για την διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα πρέπει να ορίσουν Σύμβουλο ADR για την Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Οι Σύμβουλοι ADR πρέπει να είναι εγκεκριμένοι από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) και για να τύχουν έγκρισης πρέπει να τεκμηριώσουν επαγγελματική κατάρτιση με συμμετοχή τους σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να επιτύχουν σε εξτετάσεις που διοργαμνώνει η Αρμόδια Αρχή.

Η Quintessence Enterprises Ltd είναι εξουσιοδοτημένος Φορέας Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλων Ασφαλείας ADR και η πιστοποίηση της κατάρτισης που παρέχει είναι ικανή για την απαιτούμενη από την Αρμόδια Αρχή τεκμηρίωση της κατάρτισης.Το πρόγραμμα παρουσιάζει και αναλύειε σε βάθος τα εννέα κεφάλαια της διεθνούς συμφωνίας ADR και εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλες να πλοηγούν στα κεφάλαια της Συμφωνίας ADR για τις ανάγκες της επιχειρισής τους αφενός και/ή για να συμβουλεύουν με ακρίβεια τους πελάτες τους αφετέρου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και κατόπιν επίλυσης ασκήσεων και περιπτώσεων μελέτης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να παρακαθίσουν στις εξετάσεις με υψηλές προσδοκίες επιτυχίας.

Τονίζεται ότι απαιτείται εκ μέρους των συμμετεχόντων κατ' οίκον μελέτη ώστε να εμπεδόσουν το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας της Συμφωνίας. 

Προϋποθέσεις υποψηφίων Συμβούλων Ασφάλειας ADR όπως ορίζονται από τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 285/2009:
  • Κάτοχοι πτυχίου στις θετικές επιστήμες
  • Εμπειρία στον τομέα της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
  • Επαγγελματική κατάρτιση που τεκμηριώνεται με συμμετοχή σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε φορέα επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας διάρκειας 35 ωρών
  • Επιτυχία στις εξετάσεις.
Το πρόγραμμα είναι εγκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ