Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για αναλυτικούς χημικούς εργαστηρίων δοκιμών που χειρίζονται το ICP για μεθόδους ποσοτικού προσδιορισμού..

Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις τεχνικές της φασματομετρίας εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ICP-OES και μέθοδους ποσοτικοποίησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής το οποίο τεκμηριώνει τη γνώση των συμμετεχόντων για τα τεχνικά θέματα της φασματομετρίας ICP-OES.

Το σεμινάριο με θέμα "Φασματομετρία εκπομπής και ατομικών μαζών σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού (ICP-OΕS/ICP-MS) και πρακτική εφαρμογή τους στο αναλυτικό εργαστήριο" προσφέρει σημαντική βοήθεια στα στελέχη των εργαστηρίων δοκιμών να κατανοήσουν τις τεχνικές της φασματομετρίας εκπομπής & MS επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος, καθώς επίσης να κατανοήσουν:

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ICP/OES και του ICP-MS

Τις μεθόδους ποσοτικοποίησης με ICP/OES & ICP-MS

Τους τρόπους διόρθωσης των μη φασματικών παρεμποδίσεων στο ICP

Τους τρόπους αντιμετώπισης των φασματικών παρεμποδίσεων στο ICP/OES & ICP-MS

Το πρόγραμμα είναι εγκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ