Ο Υπεύθυνος Ποιότητας μέσα στο εργαστήριο αποτελεί σημείο αναφοράς και είναι ο στυλοβάτης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Υπό τη δική του φροντίδα και επιμέλεια διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΔΠ, η πλήρης συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του προτύπου και η συνεχής βελτίωση. Και όλα αυτά, προς αποκόμιση μέγιστης επαγγελματικής ικανοποίησης των στελεχών του εργαστηρίου.

Οι Εσωτερικές επιθεωρήσεις διενεργούνται υπό την ευθύνη του Υπεύθυνου Ποιότητας και έχουν σκοπό να αναδείξουν τα σημεία εκείνα του ΣΔΠ που απαιτούν βελτίωση και/ή αναθεώρηση. Ο Εσωτερικός Επιθεωρητής είναι ο καλύτερος γνώστης του ΣΔΠ καθώς και των τεχνικών εκείνων στοιχείων λειτουργίας του εργαστηρίου και καλείται να αναγνωρίσει τις αδυναμίες και να ενισχύσει τα πλεονεκτήματα του εργαστηρίου.

Ο Εσωτερικός Επιθεωρητής και ο Υπεύθυνος Ποιότητας καλούνται να επιχειρηματολογήσουν και να υποστηρίξουν τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου τους στους αξιολογητές του Φορέα Διαπίστευσης καθώς επίσης να έχει ευήκοον ους προς αυτούς ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και να οδηγήσουν από κοινού το εργαστήριο στη διάκριση και στην υπεροχή.

Πλούσιο σε ασκήσεις και βιωματική εκπαίδευση, το σεμινάριο εφοδίασε τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη γνώση και πρακτικές ώστε να καταστούν επαρκείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων διαπίστευσης ISO17025, ISO15189 καθώς και του προτύπου για τις επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης ISO19011.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες  είναι σε θέση να αναλάβουν/διεκπεραιώσουν καθήκοντα υπευθύνου ποιότητας και να πιστοποιούν επάρκεια εσωτερικού επιθεωρητή εργαστηρίων δοκιμών/διακριβώσεων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ