Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους (Ν.89(Ι)/1096-2011), εργοδότης που εργοδοτεί πέραν των 200 προσώπων πρέπει να διορίζει Λειτουργό Ασφάλειας επί πλήρους και αποκλειστικής (με τα θέματα Α&Υ) απασχόλησης (άρθρο 10 του Νόμου).

Ο Λειτουργός Ασφάλειας είναι ο ένας ή ένας από τους οριζόμενους ως ΕΣΥΠΠ (Εδάφιο 1β του Κανονισμού 6 των Κ.Δ.Π. 173/2002).

Ο Λειτουργός Ασφάλειας πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή και στα κριτήρια έγκρισής του ορίζεται ως απαίτηση να τεκμηριώνεται εκπαίδευση διάρκειας 130 ωρών σε συγκεκριμένα και σαφώς καθορισμένα, σε διάρκεια και σε περιεχόμενο, γνωστικά αντικείμενα.

Στο παρόν πρόγραμμα "Εκπαίδευση Λειτουργών Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας – Βλαπτικοί Παράγοντες στα Έργα" παρουσιάζονται οι ακόλουθες 6 θεματικές ενότητες διάρκειας 6 ωρών έκαστη:

1. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
2. Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας
3. Περίκλειστοι Χώροι Εργασίας.
4. Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, οπτική ακτινοβολία
5. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
6. Εργονομία και Μυοσκελετικές παθήσεις
7. Μέσα ατομικής προστασίας