Σκοπός του Προγράμματος είναι (1) η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και η διάκριση έμπειρων εκπαιδευτών για την υπεροχή τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων και (2) η πιστοποίησηση του επαγγελματικού τους προσόντος  ως Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά το πρότυπο ΕΕΚ της ΑνΑΔ


Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πεπειραμένους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την ΑνΑΔ ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5 ΣΕΠ/CyQF/EQF.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων:

  • Να αναγνωρίσουν το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων στο σύγχρονο περιβάλλον της επαγγελματικής κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Να αποκωδικοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ για να τις προσαρμόζουν στα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
  • Να διαγιγνώσκουν τις ανάγκες κατάρτισης όπως αυτές διαμορφώνονται σε κοινωνικό, οικονομικό και ατομικό επίπεδο.
  • Να σχεδιάζουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑνΑΔ και του Προτύπου
  • Να υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών κατάρτισης
  • Να αξιολογούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
Σε επίπεδο στάσεων:
  • Να εκμαιεύουν την γνώση από τους εκπαιδευόμενούς τους
  • Να ανακαλούν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και τις μαθησιακές επιθυμίες και ικανότητές τους οι οποίες βρίσκονται υπό λανθάνουσα κατάσταση
  • Να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους εκπαιδευόμενους τους.
  • Να προσαρμόζονται στις συνθήκες και στις μεταβολές των συνθηκών κατάρτισης υπό τις εκάστοτε περιστάσεις.
Τεχνικές Κατάρτισης
Διάλεξη/εισήγηση, Καταιγισμός ιδεών,Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Χιονοστιβάδα, Πρακτική άσκηση, Αντίστροφη αίθουσα, Επίδειξη


Μέσα Κατάρτισης
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Πίνακας, Σύστημα Προβολής, Ηχητικά Συστήματα, Διαδίκτυο

Διαρρύθμιση Χώρου Κατάρτισης
Συνδυασμός διατάξεων Παραλληλογράμμου (Π) και Ομαδικής Συνεργασίας


Τύποι και Τεχνικές Αξιολόγησης

Εσωτερική απολογιστική με γραπτή εξέταση των καταρτιζομένων

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις απόκτησης του επαγγελματικού προσόντος Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για τους σκοπούς της πιστοποίησης των εκπαιδευτών, η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στο πρότυπο του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο αναφέρεται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:

(1) Διερεύνηση αναγκών κατάρτισης
(2) Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
(3) Υλοποίηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
(4) Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης