Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβατικής και Διαδικτυακής Μάθησης με θέμα: Εκπαίδευση Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας και Συμβούλων παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) στα κατασκευαστικά έργα.

Έναρξη σεμιναρίου: Τετάρτη 5 Απριλίου 2017
Διάρκεια: 35 ώρες
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5,12,19 Απριλίου και 3 & 10 Μαΐου 2017

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων των εργοταξίων για την εφαρμογή προνοιών των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015.
Δείτε στον σύνδεσμο την ανακοίνωση του ΤΕΕ και μεταφορτώστε τον Κατάλογο Σημείων Ελέγχου βάσει του οποίου θα γίνονται οι επιθεωρήσεις καθώς επίσης και την πρόσφατη έκδοση του ΤΕΕ Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα, Βασικές πρόνοιες των περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών Κ.Δ.Π. 410/2015. Σημειώνεται ότι οι επιθεωρήσεις έχουν ήδη αρχίσει και θα συνεχίζονται μέχρι και το Φθινόπορο.

Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 410/2015 για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια αναφέρουν ρητά την υποχρέωση του Κύριου του Έργου να διασφαλίζει ότι οι Ανάδοχοι του Έργου (Μελετητής, Επιβλέπων, Εργολάβος) μεριμνούν για τον ορισμό Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας, την ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας ορίζεται (1) κατά την εκπόνηση της μελέτης (Συντονιστής Μελέτης" (ΣυνΑΥΜ)) και(2) κατά την εκτέλεση του έργου ("Συντονιστής Εκτέλεσης" (ΣυνΑΥΕ))

Ο ρόλος των Συντονιστών, (ΣυνΑΥΜ και ΣυνΑΥΕ), είναι (1) η εφαρμογή των αρχών πρόληψης, (2) η αποτελεσματική συνεργασία και ο συντονισμός ανάμεσα στους συντελεστές μελέτης και εκτέλεσης τους έργου και η συμμόρφωσή τους με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα εργοτάξια.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, κάθε εργοδότης που αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, μεριμνά ώστε, τα πρόσωπα που ορίζει ως Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) (α) να έχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα στην Α&Υ, (β) να συνεργάζονται με τον Συντονιστή Εκτέλεσης και (γ) να συμβουλεύουν τον εργοδότη τους για σκοπούς εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων που καθορίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα Α&Υ στην εργασία". Τα ονόματα των προσώπων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι αναρτημένα σε χώρο προσιτό και εμφανή στο εργοτάξιο (§15 (3)).

Όσον αφορά τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την κατάρτιση των ΣΑΥ και ΦΑΥ πρέπει (1) να κατέχουν καθορισμένα προσόντα που τους παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της μελέτης τους έργου, (2) να κατέχουν επαρκείς γνώσεις σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας οι οποίες να τεκμηριώνονται με σχετικές βεβαιώσεις/έγγραφ και (3) να έχουν επαρκή πείρα στην μελέτη και/ή επίβλεψη και/ή διαχείριση κατασκευαστικών έργων.

Το ΣΑΥ εκπονείται στο στάδιο της μελέτης του έργου από το Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (ΣυνΑΥΜ), ο οποίος πρέπει να το αναπροσαρμόζει σε σχέση με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη μελέτη του έργου. Πριν από την έναρξη του εργοταξίου, το ΣΑΥ συμπληρώνεται, αναπτύσσεται και αναπροσαρμόζεται από τον ΣυνΑΥΕ και αναπροσαρμόζεται / επικαιροποιείται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών.

Η κατάρτιση του ΦΑΥ αρχίζει στο στάδιο της μελέτης του έργου από τον ΣυνΑΥΜ και περιέχει πληροφορίες αναγκαίες για την πραγματοποίηση μεταγενέστερων εργασιών (τακτικής ή έκτακτης συντήρησης, προσθηκών, μετατροπών και κατεδάφισης).

Η Quintessence Enteprises Ltd παρουσίαζει το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 35 ωρών, με θέμα την Εκπαίδευση Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας και των Συμβούλων παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) στα κατασκευαστικά έργα

Ως Πρόγραμμα Υβριδικής Μάθησης, (Blended Learning), περιλαμβάνει συμβατική μάθηση, η οποία παρέχεται από εγκεκριμένους ομιλητές και έμπειτρους συνεργάτες ειδικευμένους στα τεχνικά αντικείμενα των κατασκευών, καθώς και διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eQuintessence, (σύγχρονη, ασύγχρονη και κοινωνική μάθηση (Synchronous, asynchronous, social))

Περιεχόμενο του Προγράμματος:

1. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα, εργασίες σε ύψος, εργασίες με αμίαντο, περίκλειστοι χώροι εργασίας
2. Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας
3. Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, οπτική ακτινοβολία
4. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
5. Εργονομία και Μυοσκελετικές παθήσεις
6. Μέσα ατομικής προστασίας

Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα είναι η κατά πρόσωπον εκπαίδευση, εργασίες σε ομάδες και μελέτη περιπτώσεων για την ανάπτυξη ΣΑΥ και ΦΑΥ. Περιτέρω, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω της πλατφόρμας eQuintessence να συζητούν και να επιλύουν ασκήσεις και προβλήματα ενώ οι εκπαιδευτές θα εποπτεύουν και θα υποστηρίζουν την εξέλιξη της συζήτησης.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα αποκτήσουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες, περιλαμβάνει σε ασύγχρονη μορφή, εκπαιδευτικό υλικό σε παρουσιάσεις και/ή κειμένα, ασκήσεις και οπτικοακουστικό υλικό σε μικροβίντεο και ασκήσεις