Η Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας και οι σχετικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.198/2009) ορίζουν ρητά ότι κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει κατάλληλες διευκολύνσεις και να εκπαιδεύει το προσωπικό του σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.

Ο Εργοδότης οφείλει να ορίζει τους εργοδοτούμενους του που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από πρόσωπα που βρίσκονται στα υποστατικά του (Κανονισμός 7, παράγραφος 2, εδάφιο α) , και οι εν λόγω εργοδοτούμενοι να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση και να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους ο κατάλληλος εξοπλισμός ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κίνδυνους της εγκατάστασης (Κανονισμός 7, παράγραφος 2, εδάφιο β).

Η Quintessence Enterprises Ltd, εγκεκριμένη από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως παροχέας προγραμμάτων κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, παρουσιάζει το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην εργασία» διάρκειας 18 ωρών.

Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:
· Tην ισχύουσα Νομοθεσία
· Το ρόλο του Πρώτου Βοηθού.
· Τη χρήση του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών
· Τις βασικές αρχές ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων  
   βοηθειών.
· Τις βασικές αρχές για την περιγραφή και καταγραφή περιστατικών πρώτων βοηθειών.
·  Να παρέχουν ασφαλείς, άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς
   προσέγγισης και διαδικασίες, στις περιπτώσεις περιστατικών άμεσης βοήθειας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ