Διάρκεια του Προγράμματος: 35 ώρες
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 20, 27 Απριλίου, 04, 11 & 18 Μαΐου 2018
Χώρος Διεξαγωγής: The Classic Hotel, Λευκωσία
Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 - 17:15
Επαγγελματικό Προσόν: ΕΣΥΠΠ

Τομείς της οικονομίας, οργανισμοί και άτομα που  απευθύνεται το Πρόγραμμα:

Εργοδότες ή εκπροσώπους αυτών στα θέματα Α&Υ
Αντιπρόσωπους Ασφάλειας και Υγείας
Μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας
ΕΞΥΠΠ και σε Λειτουργούς Ασφάλειας για επικαιροποίηση των γνώσεών τους
Υποψήφιους ΕΞΥΠΠ ως απαιτείται εκ των κριτηρίων έγκρισής τους

Σε σε όλους τους τομείς της οικονομίας και σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις ως εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Γνώσεις
Το θεσμικό πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγεία
Η μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικής επικινδυνότητας
Οι έννοιες των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας
Φυσικοχημικές παράμετροι της φωτιάς και βασικές αιτίες πυρκαγιάς
Βασικές απαιτήσεις των κανονισμών αναφορικά με τα κινητά και προσωρινά εργοτάξια και εργασίας σε ύψος
Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελοι Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
Βλαπτικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας και στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια.
 
Δεξιότητες
Εκτέλεση και παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικής διακινδύνευσης στους χώρους εργασίας
Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας
Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης
Καθορισμός Μέτρων Προστασίας έναντι των επικίνδυνων καταστάσεων και Μέτρων Πρόληψης έναντι των κινδύνων
Ανάπτυξη καλών πρακτικών και εφαρμογή υφιστάμενων κωδικών καλής πρακτικής
Συντονισμός λειτουργείας των ομάδων Ασφάλειας και Υγείας, των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και των Επιτροπών Ασφαλείας
 
Στάσεις 
Καλλιέργεια συμπεριφοράς Ασφάλειας και Υγείας
Ικανότητα μετάδοσης πνεύματος Ασφάλειας και Υγείας στα πρόσωπα στην εργασία
Ικανότητα διάγνωσης επαγγελματικών κινδύνων και εκτίμησης της επαγγελματικής διακινδύνευσης
Ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων

Μέθοδοι Κατάρτισης

Υβριδική Μάθηση (Blended Learning) με κατά πρόσωπον εκπαίδευση, διάρκειας 35 ωρών, τηλεκπαίδευση και ασύγχρονη διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eQuintessence

Τεχνικές Κατάρτισης

Εισήγηση, συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων, επίδειξη, χιονοστιβάδα, ιδεοθύελλα.

Μέσα Κατάρτισης

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Πίνακας, Σύστημα Προβολής, Ηχητικά Συστήματα, Διαδίκτυο

Υλικά Κατάρτισης

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, Μέσα Ατομικής Προστασίας

Διαρρύθμιση Χώρου Κατάρτισης

Συνδυασμός διατάξεων Παραλληλογράμμου (Π) και Ομαδικής Συνεργασίας

Τύποι και Τεχνικές Αξιολόγησης

Εσωτερική απολογιστική με γραπτή εξέταση των καταρτιζομένων

Ανάγκη Κατάρτισης και Περιεχόμενο του Προγράμματος