Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης με θέμαΕκπαίδευση Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

Με βάση τους Κανονισμούς περί προσωρινών και κινητών εργοταξίων, Κ.Δ.Π. 410/2015, Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας ορίζεται (1) κατά την εκπόνηση της μελέτης (Συντονιστής Μελέτης" (ΣυνΑΥΜ)) και(2) κατά την εκτέλεση του έργου ("Συντονιστής Εκτέλεσης" (ΣυνΑΥΕ))

 

Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 410/2015 αναφέρουν ρητά την υποχρέωση του Κύριου του Έργου να διασφαλίζει ότι οι Ανάδοχοι του Έργου (Μελετητής, Επιβλέπων, Εργολάβος) μεριμνούν για τον ορισμό Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας, την ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

 

Ο ρόλος των Συντονιστών, (ΣυνΑΥΜ και ΣυνΑΥΕ), είναι (1) η εφαρμογή των αρχών πρόληψης, (2) η αποτελεσματική συνεργασία και ο συντονισμός ανάμεσα στους συντελεστές μελέτης και εκτέλεσης τους έργου και η συμμόρφωσή τους με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα εργοτάξια.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, κάθε εργοδότης που αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, μεριμνά ώστε, τα πρόσωπα που ορίζει ως Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) (α) να έχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα στην Α&Υ, (β) να συνεργάζονται με τον Συντονιστή Εκτέλεσης και (γ) να συμβουλεύουν τον εργοδότη τους για σκοπούς εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων που καθορίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα Α&Υ στην εργασία". Τα ονόματα των προσώπων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι αναρτημένα σε χώρο προσιτό και εμφανή στο εργοτάξιο (§15 (3)).

 

Όσον αφορά τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την κατάρτιση των ΣΑΥ και ΦΑΥ πρέπει (1) να κατέχουν καθορισμένα προσόντα που τους παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της μελέτης τους έργου, (2) να κατέχουν επαρκείς γνώσεις σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας οι οποίες να τεκμηριώνονται με σχετικές βεβαιώσεις/έγγραφα και (3) να έχουν επαρκή πείρα στην μελέτη και/ή επίβλεψη και/ή διαχείριση κατασκευαστικών έργων.

 

Το ΣΑΥ εκπονείται στο στάδιο της μελέτης του έργου από το Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (ΣυνΑΥΜ), ο οποίος πρέπει να το αναπροσαρμόζει σε σχέση με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη μελέτη του έργου. Πριν από την έναρξη του εργοταξίου, το ΣΑΥ συμπληρώνεται, αναπτύσσεται και αναπροσαρμόζεται από τον ΣυνΑΥΕ και αναπροσαρμόζεται / επικαιροποιείται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών.

 

Η κατάρτιση του ΦΑΥ αρχίζει στο στάδιο της μελέτης του έργου από τον ΣυνΑΥΜ και περιέχει πληροφορίες αναγκαίες για την πραγματοποίηση μεταγενέστερων εργασιών (τακτικής ή έκτακτης συντήρησης, προσθηκών, μετατροπών και κατεδάφισης).

 

Η Quintessence Enteprises Ltd παρουσίαζει το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 35 ωρών, με θέμα την Εκπαίδευση Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας και των Συμβούλων παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) στα κατασκευαστικά έργα

 

Έναρξη σεμιναρίου: Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 13, 20, 27 Ιουνίου και 04 & 11 Ιουλίου 2017

 

Περιεχόμενο του Προγράμματος:

 

1. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα, εργασίες σε ύψος, εργασίες με αμίαντο, περίκλειστοι χώροι εργασίας

2. Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας

3. Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, οπτική ακτινοβολία

4. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

5. Εργονομία και Μυοσκελετικές παθήσεις

6. Μέσα ατομικής προστασίας

 

Οι μέθοδοι κατάρτισης που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα είναι η κατά πρόσωπον εκπαίδευση, η τηλεκπαίδευση και η ασύγχρονη ηλεκτορνική μάθηση μέσω της διδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org.

 

Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται είναι οι εργασίες σε ομάδες, μελέτη περιπτώσεων για την ανάπτυξη ΣΑΥ και ΦΑΥ και βιωματική εκπαίδευση.