Ανάγκη Κατάρτισης

Η Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας και οι σχετικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.198/2009) ορίζουν ρητά ότι κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει κατάλληλες διευκολύνσεις και να εκπαιδεύει το προσωπικό του σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.


Ο Εργοδότης οφείλει να ορίζει τους εργοδοτούμενους του που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από πρόσωπα που βρίσκονται στα υποστατικά του (Κανονισμός 7, παράγραφος 2, εδάφιο α) , και οι εν λόγω εργοδοτούμενοι να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση και να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους ο κατάλληλος εξοπλισμός ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κίνδυνους της  εγκατάστασης (Κανονισμός 7, παράγραφος 2, εδάφιο β).

Σκοπός του προγράμματος είναι η μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για παροχή φροντίδας σε πάσχοντες επαγγελματικών ατυχημάτων και η παροχή πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής συγγενών, φίλων και συνανθρώπων.

Διάρκεια του Προγράμματος: 18 ώρες

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος: 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 29 Σεπτεμβρίου, 06 και 08 Οκτωβρίου 2017
Χώρος διεξαγωγής: Εκπαδευτικό Κέντρο ΑΥΡΑ, Λεμεσός
Ώρες διεξαγωγής: 13:30 - 20:00

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα Πρώτου Βοηθού στην Εργασία όπως καθορίζεται ως υποχρέωση του εργοδότη στους Περί Ασφάλειας και Υγείας (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία) Νόμους και Κανονισμούς.

Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
  • Να αναγνωρίζουν και να παρουσιάζουν την ισχύουσα Νομοθεσία
  • Να αναλαμβάνουν τον ρόλο του Πρώτου Βοηθού.
  • Να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τα είδη πρώτων βοηθειών
  • Να τηρούν τις βασικές αρχές ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών.
  • Να περιγραφή και καταγράφουν και να καταγράφουν τα περιστατικά πρώτων βοηθειών.
  • Να παρέχουν ασφαλείς, άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες στις περιπτώσεις περιστατικών άμεσης βοήθειας.
Μέθοδος κατάρτισης είναι η μικτή μάθηση, με κατά πρόσωπον εκπαίδευση διάρκειας 18 ωρών και η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα αποκτήσουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες, περιλαμβάνει σε ασύγχρονη μορφή, εκπαιδευτικό υλικό σε παρουσιάσεις και/ή κειμένα, ασκήσεις και οπτικοακουστικό υλικό σε μικροβίντεο και ασκήσεις.

Τεχνικές κατάρτισης είναι η εισήγηση, επίδειξη, πρακτικές ασκήσεις παροχής Πρώτων Βοηθειών σε κούκλα, χρήση ειδών πρώτων βοηθειών.

Επίσης, κατά την εκπαίδευση γίνεται επίδειξη για τη λειτουργία και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (A.E.A)


Μέσα Κατάρτισης

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Πίνακας, Σύστημα Προβολής, Ηχητικά Συστήματα, Διαδίκτυο

Υλικά Κατάρτισης

Κούκλα, είδη πρώτων βοηθειών 

Διαρρύθμιση Χώρου Κατάρτισης

Κυκλική διάταξη
 
Τύποι και Τεχνικές Αξιολόγησης

Εσωτερική διαμορφωτική με ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eQuintessence και εσωτερική απολογιστική με γραπτή εξέταση των καταρτιζομένων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς και ενεργού συμμετοχής, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ανάληψης καθηκόντων Πρώτου Βοηθού. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι τρία έτη.