Ανάγκη Κατάρτισης

Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς (Κ.Δ.Π 173/2002), είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη να διαθέτει Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (§4) και να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (§5).

 

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στις επιχειρήσεις μπορεί να εκπονείται είτε από Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) είτε από Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ).

 

Τα μέλη των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) πρέπει να τεκμηριώνουν ικανότητα, κατάλληλη κατάρτιση, πείρα και γνώσεις (§6, εδάφιο 5). Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να είναι "Κατάλληλη".

 

Στο εδάφιο 1(α) του άρθρου 6 των κανονισμών αναφέρεται ρητά ότι ο εργοδότης "πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σε αυτόν για την λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων". Στο εδάφιο 1(β) αναφέρεται ρητά ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει διορισμένος Λειτουργός Ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου, τότε αυτός θα είναι ο ένας ή ένας από τους ως άνω οριζόμενους ΕΣΥΠΠ. Οι ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθμό (εδάφιο (3)) και να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση, εμπειρία και γνώση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Εδάφιο 4(α)) και θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι ονομαστικά στο Αρχείο Α&Υ (εδάφιο 4(β)

 

Η εμπλοκή των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στην εκπόνηση και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων, ιδιαίτερα με τον συντονισμό τους και τη συνεργασία τους με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στις Επιχειρήσεις και την ανάδειξη του εγγενούς οφέλους που εμπερικλείει.
 

Το Σεμινάριο "Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και πρόληψης)" είναι σαφώς επικεντρωμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων για να τις καταστήσουν ικανές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να εκπονήσουν τη Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων μέσω δικών τους Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

 

Ως Πρόγραμμα Υβριδικής Μάθησης, (Blended Learning), περιλαμβάνει κατά πρόσωπον εκπαίδευση, διάρκειας 35 ωρών, η οποία παρέχεται από έμπειρους ομιλητές και από άριστους συνεργάτες σε εξειδικευμένα θέματα, καθώς και ασύγχρονη διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eQuintessence

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί Διαχείρισης, Επιτροπές Ασφαλείας

Μεθοδολογία Εκτίμησης Κινδύνων και Αρχές Πρόληψης

Εκτίμηση των κινδύνων- Μελέτη Περίπτωσης

Εκρήξιμες ατμόσφαιρες, Πυρασφάλεια

Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, Σήμανση, Εκκένωση, Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις, Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης

Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, Σύνδρομο Άρρωστου Κτηρίου, Λεγαιωνέλα

Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός)

Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα, εργασίες σε ύψος, περίκλειστοι χώροι εργασίας

Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας, κινητοί γερανοί, Αύψωση προσώπων, Περονοφόρα οχήματα, Συντήρηση, Εξοπλισμός υπό πίεση)

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι, Εργαλεία χειρός

Διακίνηση προσώπων και οχημάτων

Διαχείριση φορτίων, Ασφαλής φόρτωση και Ασφαλής πρόσδεση, Επικίνδυνα Εμπορεύματα Μέσα ατομικής προστασίας

Αρχές επαγγελματική υγείας, Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι, Εργασιακό άγχος, Σύνδρομο Mobbing, η Χημεία της ψυχής

Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας

Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας

Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας

Summary in English

A program recognized by the Department of Labour Inspection of the government of Cyprus as a qualification to demonstrate compliance with the Occupational Safety and Health Legislation.

This program has been designed for managers, supervisors and Health and Safety Practitioners who require a basic knowledge and understanding of health and safety principles and practices. It provides a broad knowledge for non-specialists in occupational health and safety to enable them to manage more effectively their organizational duties or functions with respect to workplace health and safety.

The program is also suitable for those embarking on a career in health and safety as in-house or third-party consultants.

Managers, supervisors and staff from all kind of organizations should be well trained and competent in a way to manage occupational risks effectively. 

This training course could be the first step for your career in Health and Safety. It provides a valuable overview and is a sound basis for the further professional study.

Course Content

Occupational Safety and Health Management and H&S Management System
Fundamentals of Occupational Health and Safety Health and safety management system Risk Assessment Methodology and Practice
Control of workplace hazards
Workplace hazards and risk control
Transport hazards and risk control
Musculoskeletal hazards and risk control
Work equipment hazards and risk control
Electrical Safety
Fire Safety
Chemical and biological health hazards and risk control
Physical and psychological health hazards and risk control