Η ασφάλεια στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους εργαστηριακούς, αφού οι κίνδυνοι μέσα στα εργαστήρια πολλές φορές υποβόσκουν και απειλούν τους εργαζόμενους χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Η έκθεση στους χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους πολλές φορές είναι χρόνια και ενίοτε οξεία σε υψηλές συγκεντρώσεις χημικών ουσιών. Ως αποτέλεσμα, οι επιδράσεις στην υγεία μπορεί να είναι χρόνιες και/ή οξείες.
 
Το σεμινάριο προσφέρει σημαντική βοήθεια στα στελέχη των εργαστηρίων ώστε να καταστούν ικανά να αναπτύξουν το Εγχειρίδιο και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του Εργαστηρίου τους, να προβούν σε γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για το εργαστήριό τους και να αναπτύξουν σχέδιο δράσης το οποίο να είναι σε θέση να εφαρμόζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το πρόγραμμα είναι σαφώς επικεντρωμένο στην αναγνώριση των κινδύνων στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στα μέτρα μείωσης του κινδύνου.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον κατάλογο UPCOMING SEMINARS