Ανάγκη Κατάρτισης

Οι απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς εργαστηριακών αποτελεσμάτων αποτελεί ολοένα και πιο αυξημένο βαθμό αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Οι παράμετροι της επιλογής των μεθόδων, της δειγματοληψίας, της διακινδύνευσης κατά τη λήψη αποφάσεων του εργαστηρίου επηρεάζουν την συνολική αβεβαιότητα και το εργαστήριο καλείται να παρουσιάζει τα αποτελέσματά του με ιδιαίτερη σπουδή ως προς τις τεχνικές πτυχές των λειτουργιών του.

Η προσαρμογή των λειτουργιών του εργαστηρίου με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005 διασφαλίζει σε υψηλό βαθμό την αξιοπιστία και την διεθνή αναγνώριση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Οι επερχόμενες αλλαγές του Προτύπου επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις εκόλουθες ενότητες:

5.4 Διακρίβωση, αβεβαιότητα μετρήσεων, Επικύρωση/Επαλήθευση
5.5 Εξοπλισμός
5.6 Ιχνηλασιμότητα
5.7 Δειγματοληψία
5.9 Διασφάλιση ποιότητας περιλαμβανομένων των δοκιμασιών δεξιότητας
5.10 Εκθέσεις αποτελεσμάτων (γνώμες/ερμηνίες)

Η Επικύρωση και, στην περίπτωση επικυρωμένων-πρότυπων μεθόδων, η επαλήθευση της καταλληλότητας των εργαστηριακών μεθόδων για τη σκοπούμενη χρήση τους αποτελεί, πέραν των απαιτήσεων που ρητά ορίζουν τα πρότυπα διαπίστευσης, πρόκριμα για όσους επιδιώκουν βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας των μεθόδων και καλύτερες επιδόσεις.

Η Διασφάλιση της Ποιότητας των εργαστηριακών μετρήσεων, μέσω του εσωτερικού ελέγχου, των διεργαστηριακών μετρήσεων και των δοκιμασιών δεξιότητας, τεκμηριώνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου που παρέχονται από τις επικυρωμένες μεθόδους και, μαζί με τα δεδομένα επικύρωσης, οδηγούν στον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων.

Η Αβεβαιότητα των μετρήσεων σε συνδυασμό με την στοιχειοθετημένη τεκμηρίωση του υπολογισμού της, πέραν της ανάγκης για καθορισμό του εύρους μέσα στο οποίο κυμαίνονται οι τιμές καθορισμένου αποτελέσματος, προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα εργαστήρια τα οποία επιδιώκουν τη διάκρισή τους στην αγορά των εργαστηριακών μετρήσεων.

Περιεχόμενο του Προγράμματος

(1) Επιλογή, επαλήθευση και επικύρωση μεθόδων δοκιμών και διασφάλιση της καταλληότητάς τους για τη σκοπούμενη χρήση,
(2) Διασφάλιση ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων με τη χρήση σειράς εργαλείων και τεχνικών παρακολούθησης και μέτρησης των επιδόσεων του εργαστηρίου κατά την εκτέλεση των μετρήσεων
(3) Υπολογισμός της αβεβαιότητας των μετρήσεων με την εξάσκηση επί πρακτικών παραδειγμάτων και επί τη βάσει δεδομένων επικύρωσης, εσωτερικού ελέγχου, συμμετοχών σε διεργαστηριακά προγράμματατα και δοκιμασιών δεξιότητας.