Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα "Τεχνική και Διοικητική Διεύθυνση Εργαστηρίων" για στελέχη εργαστηρίων τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικό προσόν Διευθυντή Εργαστηρίων Δοκιμών.

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην ορθή εργαστηριακή πρακτική, στην διασφάλιση ποιότητας εργαστηριακών αποτελεσμτων και στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων για διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων (ISO17025) και κλινικών εργαστηρίων ISO15189).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις απόκτησης του επαγγελματικού προσόντος διευθυντή εργαστηρίων.

Το πρόγραμμα εφοδιάζει το προσωπικό, τους διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη των εργαστηρίων δοκιμών με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να καταστούν ικανοί να συντονίζουν τη λειτουργία εργαστηρίων και να τα οδηγούν στην υπεροχή και στη διάκρισή τους μέσα στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς δοκιμών και διακριβώσεων.

Με το πέρας του προγράμματος οι δειυθυντές εργαστηρίων θα κατακτήσουν τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις:
 • Τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στη λειτουργία εργαστηρίων
 • Τις διοικητικές και τις τεχνικές απαιτήσεις των  διεθνών προτύπων και ευρωπαϊκών οδηγιών που αναφέρονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και στην Τεχνική Επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων
 • Τη νέα προσέγγιση ερμηνείας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και την  παγκοσμιότητα της υπόστασής τους
 • Τις παραμέτρους επίδοσης των μεθόδων δοκιμών και τη μεθοδολογία επιλογής μεθόδων ώστε αυτές να είναι κατάλληλες για την σκοπούμενη χρήση τους και τη σκοπούμενη σημασία των αναμενόμενων μετρήσεων
 • Τα οφέλη από τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και την αξία που αυτός προσθέτει στην αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια στη διάκριση και στην υπεροχή του εργαστηρίου έναντι των ανταγωνιστών του σε διεθνές περιβάλλον
 • Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει στο εργαστήριο η συμπερίληψη της αβεβαιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων  στις μετρήσεις και η πρόκληση για τη συνεχή βελτίωση που αυτή προσφέρει στο εργαστήριο
 • Τη δυναμική που προσφέρει στο εργαστήριο η χρήση της περιγραφικής στατιστικής ως εργαλείο για την ερμηνεία των εργαστηριακών μετρήσεων και της επαγωγικής στατιστικής για την πρόληψη αστοχιών και την πρόβλεψη της βελτίωσης των επιδόσεων του εργαστηρίου
 • Το νόημα και την πρακτική σημασία της διακρίβωσης οργάνων στην ακρίβεια των μετρήσεων και την ανάγκη συμμετοχής του εργαστηρίου στην εκτέλεση των διακριβώσεων, όπου αυτό εφαρμόζεται, αλλά, σε κάθε περίπτωση, στην ενεργό συμμετοχή του εργαστηρίου στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διακριβώσεων και του προγράμματος διακρίβωσης
 • Το ρόλο και τις ευθύνες του Υπεύθυνου Ποιότητας, του Τεχνικού Υπευθύνου  και του Διευθυντή Μελέτης στη λειτουργία του εργαστηρίου και στην πορεία του για τη βελτίωση, την υπεροχή και τη διάκρισή του
 • Τη φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας και η προστιθέμενη αξία που επιφέρει στο εργαστήριο η αποτελεσματική διαχείριση του Κόστους Ποιότητας
 • Το ρόλο του Εσωτερικού Επιθεωρητή και τη δυναμική των εσωτερικών επιθεωρήσεων ως εργαλείου ανάδειξης ευκαιριών βελτίωσης ανάπτυξης του εργαστηρίου
 • Τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διαπίστευση των εργαστηρίων και/ή την κοινοποίησή τους ως κοινοποιημένα εργαστήρια (notified bodies) και/ή ως εργαστήρια αναφοράς (Referral Laboratories)
Το πρόγραμμα είναι εγκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ