Τεχνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για στελέχη εργαστηρίων.
Τα εργαστήρια, πέραν από το ρόλο τους ως προς τη διεξαγωγή μετρήσεων και την παραγωγή αποτελεσμάτων, αποτελεούν κέντρα λήψεως αποφάσεων τέτοιας βαρύτητας που επηρεάζουν καταλυτικά, και ενίοτε καθοριστικά, την οικονομική επιφάνεια των πελατών τους.

Η λήψη αποφάσεων στηριγμένων στις μετρήσεις που διενεργούνται στα εργαστήρια δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε αξιόπιστες μαθηματικές βάσεις.

Η στατιστική ως επιστήμη, είναι το εργαλείο που μπορεί να χειρίζεται κάθε επιστήμονας που διαχειρίζεται δεδομένα και ως τέτοιο εργαλείο, η χρήση του είναι τυποποιημένη και απλή.

Η χρήση της στατιστικής με δεξιοτεχνία, αποτελεί προσόν, το οποίο μπορεί κανείς να αποκτήσει με κατάλληλη για το σκοπό αυτό εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα οδηγεί βήμα προς βήμα στη μετατροπή των εαστηριακών δεδομένων σε πληροφορίες που βοηθούν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.