Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για στελέχη εργαστηρίων.
Το πρόγραμμα αναφέρεται στις απαιτήσεων των προτύπων ISO17025 και στην αποτελεσματική εφαρμογή τους ώστε να διασφαλίζεται αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα στα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Η επερχόμενη αναθεώρηση του προτύπου ISO17025 αφορά πλειάδα αλλαγών που το καθιστούν ένα καθ' όλα νέο πρότυπο, ιδιάιτερα ως προς το τεχνικό του μέρος. Ωστόσο βέβαια, δεν παύει από το να αποτελεί το πρότυπο που αναφέρεται στις τεχνικές απαιτήσεις για διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβωσεων, το οποίο όμως, προσαρμοσμένο στις πρακτικές και στις εξελίξεις μιας δεκαετίας, να λειτουργεί με ένα σύγχρονο τρόπο

Οι ενότητες που αλλάζουν κατά κοινή συναίνεση είναι οι ακόλοθες:

5.4 Διακρίβωση, αβεβαιότητα μετρήσεων, Επικύρωση/Επαλήθευση
5.5 Εξοπλισμός
5.6 Ιχνηλασιμότητα
5.7 Δειγματοληψία
5.9 Διασφάλισης ποιότητας περιλαμβανομένων των δοκιμασιών δεξιότητας
5.10 Εκθέσεις αποτελεσμάτων (γνώμες/ερμηνίες)

Η αναθέωρηση του προστύπου, επιγραμματικά αφορά τα πιο κάτω:
 • Αναθεώρηση όρων στο Διεθνές Λεξιλόγιο Μετρολογίας (VIM)
 • Προσαρμογή των απαιτήσεων του προστύπου στην ψηφιακή τεχνολογία
 • Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του πεδίου εφαρμογής του προτύπου
 • Προσαρμογή στις σύγχρονες προσεγγίσεις των διεθνών προτύπων (performance-based/process-based)
 • Προσαρμογή της μορφής του προτύπου με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065
 • Θεώρηση ζητημάτων βιο-προστασίας και βιο-ασφάλειας (Bio-security and bio-safety)
 • Θεώρηση ζητημάτων αμεροληψίας
 • Επανεξέταση περιπτώσεων υπεργολαβίας
 • Επέκταση και αποσαφήνιση απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας
 • Δειγματοληψία και υποδειγματοληψία και η συσχέτησή τους με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων
 • Προ- και μετα- αναλυτικές απαιτήσεις
 • Θεώρηση της διακινδύνευης και των ευκαιριών
 • Διαχείριση δοκιμών και διακριβώσεων ως διακριτά μέρη του προτύπου
 • Συσχέτιση των ISO/IEC 17000 και ISO/IEC 17025
 • Ενσωμάτωση και αναγνώριση της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων και ηλεκτρονικών δεδομένων για την έκδοση πιστοποιητικών καθώς επίσης και τηλε- πιστοποιητικών, τηλε-αποτελεσμάτων
 • Επικύρωση λογισμικών προγραμμάτων για την δυνατότητα χρήσης τους στην παραγωγή αποτελεσμάτων και διαχείριση καταγραφών
 • Συσχέτιση του προτύπου πιστοποίησης προϊόντων (ISO17065) και ISO17025
 • Περιορισμός των επεξηγηματικών σημειώσεων στο πρότυπο
 • Επικαιροποίηση της βιοβλιογραφίας
Η Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει το σεμινάριο "Απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίων και οι επερχόμενες αλλαγές στο πρότυπο ISO/IEC 17025".

Το σεμινάριο παρουσιάζει ο Καθηγητής Μιχαήλ Κουππάρης.

Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου: 30&31 Ιανουαρίου 2017.

Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο και επιδοτείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το πρόγραμμα είναι εγεγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ