Η διεξαγωγή των διακριβώσεων πρέπει να γίνεται (1) από προσωπικό που να τεκμηριώνει κατάλληλη επάρκεια στις διακριβώσεις, (2) με όργανα κατάλληλα διακριβωμένα και των οποίων οι μετρήσεις να ιχνηλατούνται σε εθνικά ή διεθνή πτότυπα και (3) βάσει καθορισμένων και καταγεγραμμένων διαδικασιών διακρίβωσης.

Η διεξαγωγωγή των διακριβώσεων είναι δυνατό να γίνεται από εξωτερικά εργαστήρια διακριβώσεων, κατά προτίμηση διαπιστευμένα.


Τα εργαστήρια που αναθέτουν τη διακρίβωση των οργάνων τους σε εξωτερικά εργαστήρια διακριβώσεων πρέπει να είναι σε θέση να ανασκοπούν και να ερμηνεύουν το περιεχόμενο των πιστοποιητικών διακρίβωσης που τους δίνονται από τα εξωτερικά εργαστήρια και να συγκρίνουν τα δεδομένα διακρίβωσης με τις προδιαγραφές.

Το σεμινάριο προσφέρει σημαντική βοήθεια στα στελέχη των εργαστηρίων να εκτελούν ελέγχους επίδοσης και εσωτερικές διακριβώσεις στον εξοπλισμό τους.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον κατάλογο UPCOMING SEMINARS