Ανάγκη Κατάρτισης

Η Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας και οι σχετικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.198/2009) ορίζουν ρητά ότι κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει κατάλληλες διευκολύνσεις και να εκπαιδεύει το προσωπικό του σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.


Ο Εργοδότης οφείλει να ορίζει τους εργοδοτούμενους του που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από πρόσωπα που βρίσκονται στα υποστατικά του (Κανονισμός 7, παράγραφος 2, εδάφιο α) , και οι εν λόγω εργοδοτούμενοι να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση και να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους ο κατάλληλος εξοπλισμός ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κίνδυνους της  εγκατάστασης (Κανονισμός 7, παράγραφος 2, εδάφιο β).