Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του 2009, κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκή αριθμό πρώτων βοηθών στους χώρους εργασίας που ελέγχει ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί επιβάλλουν όπως οι πρώτοι βοηθοί εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών στην εργασία και κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό από εγκεκριμένο φορέα παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων βοηθειών.

Οι εκπαιδευτές που παρέχουν προγράμματα κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες στην εργασία, πρέπει, σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών, να τύχουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή. Για να τύχουν τις έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή ως Εγκεκριμένοι Παροχείς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Κριτήρια τα οποία, μεταξύ άλλων,καθορίζουν ότι οι εκπαιδευτές και εξεταστές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία σε εξετάσεις πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτή εγκεκριμένο από τον Αρχιεπιθεωρητή και να κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό.

Ως ελάχιστο προσόν για συμμετοχή στο πρόγραμμα αναγνωρίζεται η παρακολούθηση προγράμματος πρώτων βοηθειών διάρκειας τουλάχιστον 18 ωρών σε Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από την Αρμόδια Αρχή της χώρας που έχει παρακολουθηθεί και διεξαχθεί το πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υψηλού βαθμού συμμετοχή και απαιτείται η ανάλογη εκ μέρους των εκπαιδευόμενων προετοιμασία και ενεργός συμμετοχή ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία. Απευθύνεται σε ενεργούς και εν δυνάμει εκπαιδευτές που επιθυμούν να συνεργαστούν με Εγκεκριμένα Κέντρα Κατάρτισης για να εκπαιδεύουν Πρώτους Βοηθούς στους Χώρους εργασίας. 

Με τη λήξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν γραπτές και πρακτικές εξετάσεις από ανεξάρτητους εξεταστές (ιατρούς και διασώστες).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν αναγνωρισμένο προσόν για να παρέχουν Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία μέσω Εγκεκριμένου Φορέα Κατάρτισης με τον οποίο θα συνεργάζονται.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον κατάλογο UPCOMING SEMINARS