Η υποχρέωση του εργοδότη έναντι των θεμάτων παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας όπως απορρέει από τους Περί Ασφάλειας και Υγείας (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 198/2009) συνίσταται στην παροχή διευκολύνσεων πρώτων βοηθείων και στην εκπαίδευση προσώπων για πρώτων βοηθειώ.

Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει με προγράμματα διάρκειας 6 ωρών, για το πρόγραμμα "Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά" και με προγράμματα 18 ωρών για το πρόγραμμα "Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Πρώτοι Βοηθοί".