Τα προγράμματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για την λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων υποστηρίζουν την διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την αποτελεσματική λογιστική και χρηματοοικονομική τους λειτουργία. Ως αποτέλεσμα, συμβάλλουν καταλυτικά στην μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, στην απόδοση των επενδύσεων και στην διασφάλιση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον ιδιοκτήτη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Η απουσία επίσημων προγραμμάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ο ελλιπών σύνδεσμος μεταξύ λογιστικής και χρηματοοικονομικών αποτελεί σημαντικό κενό και τον αδύναμο κρίκο στην διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας.
 
Για την γεφύρωση του κενού οι επαγγελματίες των επιχειρήσεων φιλοξενίας εφαρμόζουν  μεθόδους και τεχνικές και αναζητούν λύσεις μέσω εργαστηρίων τα οποία διοργανώνονται μεταξύ τους με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών, την αμφισβήτηση παγιωμένων πεποιθήσεων, την ανάλυση εννοιών και γεγονότων, την διαχείριση νέας γνώσης, την προαγωγή καινοτόμων αντιλήψεων και στάσεων.
 
Στα πλαίσια των εργαστηρίων επώασης καινοτόμων ιδεών, οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των επιχειρήσεων φιλοξενίας εφαρμόζουν βασικές αρχές και βασικούς παράγοντες επιτυχίας για να μετουσιώσουν τους ίδιους και τους οργανισμούς τους σε εκκολαπτήρια βιώσιμης φιλοξενίας. Πρακτικά εργαλεία και τεχνικές, όπως:
 
Συνεργασία: Συμβίωση, Ιδιοκτησία Εμπορικού Σήματος, Ιδιοκτησία Περιουσιακών Στοιχείων
Παρακολούθηση: Οργάνωση, Δεξιότητες, Λειτουργίες, Επιδόσεις
Αξιολόγηση: Σχεδιασμός, Στρατηγική, Τακτική και Λήψη Αποφάσεων
Διαχείριση: Ομαδική Εργασία, Πελάτες, Πολιτισμός, Άνθρωποι
Επικοινωνία: Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Εμπορικό Σήμα (Branding)
 
Ως αποτέλεσμα της εκκόλαψης ιδεών φιλοξενίας, οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των επιχειρήσεων φιλοξενίας είναι σε θέση:
 
  • Να διαφοροποιούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Γενικού Διευθυντή του Brand και του Διαχειριστή Περιουσιακών Στοιχείων της επιχείρησης και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους και την προσθήκη αξίας στις καθημερινές λειτουργίες την επιχείρησης.
  • Να διακρίνουν τις δεξιότητες και ικανότητες και τις βασικές απαιτήσεις, όσον αφορά σε δεξιότητες και σε ικανότητες, για αποτελεσματική εποπτεία και αξιολόγηση της επιχείρησης.
  • Να αναγνωρίζουν τα Στοιχεία Ενεργητικού και Στοιχεία Παθητικού, να διακρίνουν τις έννοιες Κέρδος και Ταμειακή Ροή και να διαβάζουν τις Καταστάσεις Λειτουργικών Εσόδων για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.
  • Να διαβλέπουν τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τη δημογραφία, τον πολιτισμό και την αλλαγή και να προσαρμόζουν ανάλογα τον στρατηγικό τους σχεδιασμό, την λήψη αποφάσεων και την παραγωγικότητα στις επιχειρήσεις φιλοξενίας.
  • Να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης εσόδων και μεθόδους Six Sigma για βελτίωση της ποιότητας, εξυπηρέτηση των πελατών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • Να διαφοροποιούν τις έννοιες Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και Επωνυμία Επιχείρησης (branding) και να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και προσεγγίσεις για την μεγιστοποίηση του δυναμικού πωλήσεων και της ευαισθητοποίησης της εικόνας για της βιωσιμότητας της επιχείρησης.
 
Peter Alatsas είναι ο ομιλητής - διευκολυντής του προγράμματος Hospitality Operations Asset Management; The missing link, εγκεκριμένου από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας της Quintessence Enterprises Ltd.
 
Μια θεμελιώδης προσέγγιση στην τέχνη της φιλοξενίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων φιλοξενίας.
 
Ένα "a la carte μενού" επαγγελματικών πρακτικών και δραστικών ιδεών που θα διαφοροποιήσει τις προσεγγίσεις των παραγόντων των επιχειρήσεων φιλοξενίας.
 
Ο Peter Alatsas, είναι Καναδός ελληνικής καταγωγής, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής σε πολυτελή ξενοδοχεία σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, Αντιπρόεδρος του Six Sigma, Starwood Hotels and Resorts στην Ασία-Ειρηνικό, Fairmont (CP Hotels) και Marriott για μια σταδιοδρομία που πλησιάζει τα 40 χρόνια. Σύμβουλος / διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων και εκπρόσωπος ιδιοκτητών για το San Zhi Hotel Group στην Shanghai. Σήμερα διδάσκει στο Κολλέγιο Swiss Alpine, Vouliagmeni, συνδεδεμένου με το Cardiff University, Wales.
 
Συγγραφέας τριών βιβλίων. Kάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας από το Πανεπιστήμιο Ryerson του Καναδά και MBA στη Διαχείριση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από το Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam του Ηνωμένου Βασιλείου.
 
Ως εκ της σχέσεώς του με φορείς εκμετάλλευσης και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ανά τον κόσμο, ο Peter Alatsas έχει μοναδικές εμπειρίες για να μοιραστεί με τους παράγοντες των ξενοδοχείων όσον αφορά στην ηγεσία του Hospitality και στην διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Επικεντρώνεται σε αυτό που θεωρεί “Ελλιπών Σύνδεσμο" ή το “Χάσμα” μεταξύ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Προτείνει ένα πρόγραμμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε επιχειρησιακό επίπεδο για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα και παραθέτει ιδέες για τον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.
 
www.quintessence.com.cy
Στοιχεία για το πρόγραμμα
Ανακοίνωση του σεμιναρίου
www.palatsas.com