Ανάγκη Κατάρτισης
Το προσόν του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης αποκτά σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψη του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων και την πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το προσόν του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιείται κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση το Σχήμα Πιστοποίησης που ανέπτυξε η ΑνΑΔ ως Πρότυπο Επαγγελματικών προσόντων (ΠΕΠ) για τον εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης.

Με την πιστοποίησή τους οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

Για την πιστοποίηση του επαγγελματικού προσόντος του εκπαιδευτή προσφέρονται τέσσερις διαδρομές. Εκπαιδευτές οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ακολουθούν την διαδρομή 1, δηλαδή, οφείλουν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλης διάρκειας. Στην συνέχεια, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα τύχουν αξιολόγησης από εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ εξεταστικά κέντρα.

Ενότητες του Προγράμματος


Ενότητα 1: Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
Ενότητα 2: Διάγνωση αναγκών κατάρτισης
Ενότητα 3: Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/και ενοτήτων
Ενότητα 4: Υλοποίηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων
Ενότητα 5: Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων